تیم نیاز شمال مدتها در بخش نیازمندی شمال در شبکه های اجتماعی و سایتها فعالیت نمود . سعی شده تمام شهرستان های شهر شمالی ایران ، مازندران را پوشش دهیم .